مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 325

کلنگی

Zare2019

3 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 325

کلنگی

3 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 238

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 238

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

کلنگی

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

کلنگی

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 367

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 367

کلنگی

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

3 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 6حمام: 3متراژ: 600

کلنگی

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 6حمام: 3متراژ: 600

کلنگی

4 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 206

کلنگی

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 206

کلنگی

4 ماه پیش