مقایسه املاک

Zare2019

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

کلنگی

ملکین

3 روز پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

کلنگی

3 روز پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 10حمام: 10متراژ: 600

آپارتمان

ملکین

6 روز پیش

توافقی

اتاق ها: 10حمام: 10متراژ: 600

آپارتمان

6 روز پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 143

خانه و ویلا

ملکین

6 روز پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 143

خانه و ویلا

6 روز پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 250

خانه و ویلا

ملکین

6 روز پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 250

خانه و ویلا

6 روز پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 367

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 367

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 400

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 400

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه، بلوار امام جعفرصادق

بلوار امام جعفرصادق

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

1 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 190

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 190

خانه و ویلا

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان0تومان
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: ۱متراژ: 135

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان0تومان

اتاق ها: 2سرویس: ۱متراژ: 135

آپارتمان

1 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 6حمام: 3متراژ: 600

کلنگی

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 6حمام: 3متراژ: 600

کلنگی

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 130

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 130

خانه و ویلا

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 250

نیمه ساز

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 250

نیمه ساز

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 381

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 381

خانه و ویلا

2 ماه پیش

 • مقایسه

متراژ: 940

نیمه ساز

ملکین

2 ماه پیش

متراژ: 940

نیمه ساز

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 3000

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 3000

آپارتمان

2 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

 • مقایسه

خانه میدان امام علی

میدان امام علی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 206

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 206

کلنگی

3 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه مزایده ای،خیابان مطهری

یزد،سه راه شحنه،خیابان مطهری،جنب پارک شهدای

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 521

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 521

کلنگی

3 ماه پیش

 • مقایسه

اپارتمان فروردین صفائیه

چهار راه سیتی سنتر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 78

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 78

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 96

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 96

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

خیابان صحرا

کاشانی ،خیابان صحرا

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 195

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 195

خانه و ویلا

3 ماه پیش

 • مقایسه

اپارتمان احمدی روشن

اپارتمان احمدی روشن

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 96

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 96

خانه و ویلا

3 ماه پیش

 • مقایسه

خانه حالت تجاری،امامشهر

امامشهر بلوار کارگر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

3 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اذریزدی

ادریزدی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 127

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 127

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

جمهوری،کوچه میر حسینی

جمهوری،کوچه میرحسینی(روبروامامزاده)

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

جمهوری کوچه شاداب

جمهوری کوچه شاداب

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

جمهوری کوچه شرق

جمهوری ،کوچه شرق

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 165

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 165

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 554

کلنگی

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 554

کلنگی

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خیابان صحرا

کاشانی،خیابان صحرا کوچه غدیر

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

صفائیه،خیابان وزیری

صفائیه،خیابان وزیری

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 586

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 586

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

بلوار دشتی

بلوار دشتی

اتاق ها: 5سرویس: ۱متراژ: 146

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 5سرویس: ۱متراژ: 146

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه قدیمی مسجد جامع،کوچه مسجد ارگ

خیابان امام خمینی،کوچه ژاندارمری (مسجد ارگ)

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 130

کلنگی

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 130

کلنگی

4 ماه پیش

 • مقایسه

بلوار پاسداران

بلوار پاسداران

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 680

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 680

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه شمالی،خیابان مهدی

خیابان مهدی ،کوچه کمیته امداد

اتاق: ۳سرویس: ۱متراژ: 170

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق: ۳سرویس: ۱متراژ: 170

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه با قدمت پهلوی بلوار شهیدصدوقی

بلوار شهیدصدوقی،روبروی پایگاه مقاومت سپاه

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 270

کلنگی

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 270

کلنگی

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اپاتمان سپهر ،ازادشهر

فلکه چهارم ازادشهر

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 50

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 50

آپارتمان

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

مسکونی کوچه یاسمن

جمهوری،کوچه یاسمن

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

5 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

5 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

مسکونی خیابان وکیل

خیابان وکیل ،کوچه امید

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 185

خانه و ویلا

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 185

خانه و ویلا

5 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 105

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 105

آپارتمان

6 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

مسکونی بلوار امام جعفرصادق

بلوار دانشجو کوچه ایساتیس

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 283

خانه و ویلا

ملکین

6 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 283

خانه و ویلا

6 ماه پیش