مقایسه املاک

شبکه املاک یک

 • مقایسه

اپارتمان ترنج خیابان ایرانشهر

 • 1,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 110 متراژ
 • مقایسه

خانه بلوار خامنه ای

 • 4,500,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 170 متراژ
 • مقایسه

نیمه ساز میدان امام حسین

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 250 متراژ
 • مقایسه

خانه کاشانی

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 180 متراژ
 • مقایسه

واحد اداری،بلوار طالقانی

 • توافقی
 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • 50 متراژ
 • مقایسه

خانه نیمه ساز میدان کاج

 • 15,000,000,000تومان
 • 324 متراژ

شبکه املاک دو

 • مقایسه

اپارتمان ترنج خیابان ایرانشهر

 • 1,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 110 متراژ
 • مقایسه

خانه بلوار خامنه ای

 • 4,500,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 170 متراژ
 • مقایسه

نیمه ساز میدان امام حسین

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 250 متراژ
 • مقایسه

خانه کاشانی

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 180 متراژ
 • مقایسه

واحد اداری،بلوار طالقانی

 • توافقی
 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • 50 متراژ
 • مقایسه

خانه نیمه ساز میدان کاج

 • 15,000,000,000تومان
 • 324 متراژ

شبکه املاک سه

 • مقایسه

اپارتمان ترنج خیابان ایرانشهر

 • 1,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 110 متراژ
 • مقایسه

خانه بلوار خامنه ای

 • 4,500,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 170 متراژ
 • مقایسه

نیمه ساز میدان امام حسین

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 250 متراژ
 • مقایسه

خانه کاشانی

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 180 متراژ
 • مقایسه

واحد اداری،بلوار طالقانی

 • توافقی
 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • 50 متراژ
 • مقایسه

خانه نیمه ساز میدان کاج

 • 15,000,000,000تومان
 • 324 متراژ
 • مقایسه

خانه نیمه ساز خامنه ای

 • 5,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 134 متراژ

شبکه املاک چهار

 • مقایسه

اپارتمان ترنج خیابان ایرانشهر

 • 1,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 110 متراژ
 • مقایسه

خانه بلوار خامنه ای

 • 4,500,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 170 متراژ
 • مقایسه

نیمه ساز میدان امام حسین

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 250 متراژ
 • مقایسه

خانه کاشانی

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 180 متراژ