مقایسه املاک

شبکه املاک یک

 • مقایسه

آپارتمان نفت ۲

 • 3,500,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 172 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان اروین میدان مدرسی

 • 1,650,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 110 متراژ
 • مقایسه

خانه ازادشهر

 • 2,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 136 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان امین فضیلت

 • 1,790,000,000تومان
 • ۲ اتاق
 • ۱ حمام
 • 100 متراژ
 • مقایسه

خانه نوساز بلوار خامنه ای

 • 3,850,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 150 متراژ
 • مقایسه

خانه امامشهر،بلوار هفده شهریور

 • 2,700,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 358 متراژ

شبکه املاک دو

 • مقایسه

آپارتمان نفت ۲

 • 3,500,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 172 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان اروین میدان مدرسی

 • 1,650,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 110 متراژ
 • مقایسه

خانه ازادشهر

 • 2,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 136 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان امین فضیلت

 • 1,790,000,000تومان
 • ۲ اتاق
 • ۱ حمام
 • 100 متراژ
 • مقایسه

خانه نوساز بلوار خامنه ای

 • 3,850,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 150 متراژ
 • مقایسه

خانه امامشهر،بلوار هفده شهریور

 • 2,700,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 358 متراژ

شبکه املاک سه

 • مقایسه

آپارتمان نفت ۲

 • 3,500,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 172 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان اروین میدان مدرسی

 • 1,650,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 110 متراژ
 • مقایسه

خانه ازادشهر

 • 2,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 136 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان امین فضیلت

 • 1,790,000,000تومان
 • ۲ اتاق
 • ۱ حمام
 • 100 متراژ
 • مقایسه

خانه نوساز بلوار خامنه ای

 • 3,850,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 150 متراژ
 • مقایسه

خانه امامشهر،بلوار هفده شهریور

 • 2,700,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 358 متراژ
 • مقایسه

خانه نیمه ساز بلوار استقلال

 • 1,500,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 122 متراژ

شبکه املاک چهار

 • مقایسه

آپارتمان نفت ۲

 • 3,500,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 172 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان اروین میدان مدرسی

 • 1,650,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 110 متراژ
 • مقایسه

خانه ازادشهر

 • 2,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 136 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان امین فضیلت

 • 1,790,000,000تومان
 • ۲ اتاق
 • ۱ حمام
 • 100 متراژ