مقایسه املاک

شبکه املاک یک

 • مقایسه

خانه مزایده ای،خیابان مطهری

 • توافقی
 • 7 اتاق
 • 5 حمام
 • 521 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان فروردین صفائیه

 • 1,250,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 78 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان ارمان ازادشهر

 • 860,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 96 متراژ
 • مقایسه

خیابان صحرا

 • 4,200,000تومان
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 195 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان احمدی روشن

 • 1,850,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 110 متراژ
 • مقایسه

بلوار شهید دشتی

 • 1,700,000,000تومان
 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • 96 متراژ

شبکه املاک دو

 • مقایسه

خانه مزایده ای،خیابان مطهری

 • توافقی
 • 7 اتاق
 • 5 حمام
 • 521 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان فروردین صفائیه

 • 1,250,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 78 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان ارمان ازادشهر

 • 860,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 96 متراژ
 • مقایسه

خیابان صحرا

 • 4,200,000تومان
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 195 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان احمدی روشن

 • 1,850,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 110 متراژ
 • مقایسه

بلوار شهید دشتی

 • 1,700,000,000تومان
 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • 96 متراژ

شبکه املاک سه

 • مقایسه

خانه مزایده ای،خیابان مطهری

 • توافقی
 • 7 اتاق
 • 5 حمام
 • 521 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان فروردین صفائیه

 • 1,250,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 78 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان ارمان ازادشهر

 • 860,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 96 متراژ
 • مقایسه

خیابان صحرا

 • 4,200,000تومان
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 195 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان احمدی روشن

 • 1,850,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 110 متراژ
 • مقایسه

بلوار شهید دشتی

 • 1,700,000,000تومان
 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • 96 متراژ
 • مقایسه

خانه حالت تجاری،امامشهر

 • 2,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 300 متراژ

شبکه املاک چهار

 • مقایسه

خانه مزایده ای،خیابان مطهری

 • توافقی
 • 7 اتاق
 • 5 حمام
 • 521 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان فروردین صفائیه

 • 1,250,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 78 متراژ
 • مقایسه

اپارتمان ارمان ازادشهر

 • 860,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 96 متراژ
 • مقایسه

خیابان صحرا

 • 4,200,000تومان
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 195 متراژ