مقایسه املاک

شبکه املاک یک

 • مقایسه

بلوارفضیلت،شهرک استانداری

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 180 متراژ
 • مقایسه

شهرک دانشگاه امامشهر

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 325 متراژ
 • مقایسه

خانه شهرک رزمندگان

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 240 متراژ
 • مقایسه

خیابان بدر،اولین چهار راه

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 145 متراژ
 • مقایسه

بلوار جانباز،خیابان بدر

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

بلوار خامنه ای

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 136 متراژ

شبکه املاک دو

 • مقایسه

بلوارفضیلت،شهرک استانداری

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 180 متراژ
 • مقایسه

شهرک دانشگاه امامشهر

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 325 متراژ
 • مقایسه

خانه شهرک رزمندگان

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 240 متراژ
 • مقایسه

خیابان بدر،اولین چهار راه

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 145 متراژ
 • مقایسه

بلوار جانباز،خیابان بدر

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

بلوار خامنه ای

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 136 متراژ

شبکه املاک سه

 • مقایسه

بلوارفضیلت،شهرک استانداری

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 180 متراژ
 • مقایسه

شهرک دانشگاه امامشهر

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 325 متراژ
 • مقایسه

خانه شهرک رزمندگان

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 240 متراژ
 • مقایسه

خیابان بدر،اولین چهار راه

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 145 متراژ
 • مقایسه

بلوار جانباز،خیابان بدر

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

بلوار خامنه ای

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 136 متراژ
 • مقایسه

میدان مدرسی،خیابان حجرت

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 118 متراژ

شبکه املاک چهار

 • مقایسه

بلوارفضیلت،شهرک استانداری

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 2 حمام
 • 180 متراژ
 • مقایسه

شهرک دانشگاه امامشهر

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 325 متراژ
 • مقایسه

خانه شهرک رزمندگان

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 240 متراژ
 • مقایسه

خیابان بدر،اولین چهار راه

 • توافقی
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 145 متراژ