مقایسه املاک

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 640

خانه باغ

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 640

خانه باغ

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

متراژ: 510

زمین

ملکین

3 ماه پیش

متراژ: 510

زمین

3 ماه پیش

 • مقایسه

متراژ: 500

زمین

ملکین

3 ماه پیش

متراژ: 500

زمین

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 101

ویلایی

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 101

ویلایی

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 175

ویلایی

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 175

ویلایی

3 ماه پیش

 • مقایسه

متراژ: 2600

خانه باغ

ملکین

3 ماه پیش

متراژ: 2600

خانه باغ

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2متراژ: 1000

خانه باغ

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2متراژ: 1000

خانه باغ

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

ویلایی

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

ویلایی

3 ماه پیش

2,500,000تومان100,000,000تومان
 • مقایسه

اتاق ها: 3متراژ: 220

ویلایی

ملکین

3 ماه پیش

2,500,000تومان100,000,000تومان

اتاق ها: 3متراژ: 220

ویلایی

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

ویلایی

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

ویلایی

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1

ویلایی

ملکین

3 ماه پیش

اتاق: 1سرویس: 1

ویلایی

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 360

ویلایی

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 360

ویلایی

3 ماه پیش

 • مقایسه

آپارتمان شهرک رزمندگان

یزد, شهرک رزمندگان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 120

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 120

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 90

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 90

آپارتمان

3 ماه پیش