مقایسه املاک

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

 • مقایسه

خانه میدان امام علی

میدان امام علی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 206

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 206

کلنگی

3 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه مزایده ای،خیابان مطهری

یزد،سه راه شحنه،خیابان مطهری،جنب پارک شهدای

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 521

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 521

کلنگی

3 ماه پیش

 • مقایسه

اپارتمان فروردین صفائیه

چهار راه سیتی سنتر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 78

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 78

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 96

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 96

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

خیابان صحرا

کاشانی ،خیابان صحرا

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 195

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 195

خانه و ویلا

3 ماه پیش

 • مقایسه

اپارتمان احمدی روشن

اپارتمان احمدی روشن

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

3 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 96

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 96

خانه و ویلا

3 ماه پیش

 • مقایسه

خانه حالت تجاری،امامشهر

امامشهر بلوار کارگر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

3 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اذریزدی

ادریزدی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 127

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 127

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

جمهوری،کوچه میر حسینی

جمهوری،کوچه میرحسینی(روبروامامزاده)

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

جمهوری کوچه شاداب

جمهوری کوچه شاداب

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

جمهوری کوچه شرق

جمهوری ،کوچه شرق

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 165

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 165

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 554

کلنگی

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 554

کلنگی

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خیابان صحرا

کاشانی،خیابان صحرا کوچه غدیر

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

صفائیه،خیابان وزیری

صفائیه،خیابان وزیری

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 586

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 586

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

بلوار دشتی

بلوار دشتی

اتاق ها: 5سرویس: ۱متراژ: 146

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 5سرویس: ۱متراژ: 146

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه قدیمی مسجد جامع،کوچه مسجد ارگ

خیابان امام خمینی،کوچه ژاندارمری (مسجد ارگ)

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 130

کلنگی

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 130

کلنگی

4 ماه پیش