مقایسه املاک

ملکین

ملکین

ترتیب بر اساس:
  • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 96

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 96

خانه و ویلا

2 ماه پیش

  • مقایسه

خانه حالت تجاری،امامشهر

امامشهر بلوار کارگر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اذریزدی

ادریزدی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 127

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 127

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

جمهوری،کوچه میر حسینی

جمهوری،کوچه میرحسینی(روبروامامزاده)

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

جمهوری کوچه شاداب

جمهوری کوچه شاداب

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

جمهوری کوچه شرق

جمهوری ،کوچه شرق

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 165

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 165

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 554

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 554

کلنگی

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خیابان صحرا

کاشانی،خیابان صحرا کوچه غدیر

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

صفائیه،خیابان وزیری

صفائیه،خیابان وزیری

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 586

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 586

خانه و ویلا

3 ماه پیش